Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer
Erratum
Published: 2017-06-20

Erratum: XINGYUE LIU, XIUMEI LU, FANGYUAN XIA & BO WANG (2017) First description of female of Haplosialodes liui Huang et al., 2016 (Megaloptera: Sialidae) from Cretaceous Burmese amber. Zootaxa, 4258 (2): 172–178.

Megaloptera