NASRABADI, R., RASTEGAR-POUYANI, N., RASTEGAR-POUYANI, E. and GHARZI, A. (2017) “A revised key to the lizards of Iran (Reptilia: Squamata: Lacertilia)”, Zootaxa. Auckland, New Zealand, 4227(3), pp. 431–443. doi: 10.11646/zootaxa.4227.3.9.