SOTO, E. H., & MARTÍN, G. S. (2017). Exogoninae (Annelida: Syllidae) from Chilean Patagonia. Zootaxa, 4353(3), 521–539. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4353.3.7