NASRABADI, R., RASTEGAR-POUYANI, N., RASTEGAR-POUYANI, E., & GHARZI, A. (2017). A revised key to the lizards of Iran (Reptilia: Squamata: Lacertilia). Zootaxa, 4227(3), 431–443. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4227.3.9