(1)
TUZOVSKIJ, P. V.; STOLBOV, V. A. Description of a New Hygrobatid Genus from Chile (Acari, Hydrachnidia: Hygrobatidae). Zootaxa 2016, 4161, 579–585.