[1]
SOTO, E.H. and MARTÍN, G.S. 2017. Exogoninae (Annelida: Syllidae) from Chilean Patagonia. Zootaxa. 4353, 3 (Nov. 2017), 521–539. DOI:https://doi.org/10.11646/zootaxa.4353.3.7.