Vol 283, No 2

4 November 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.283.2

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

JUTARAT KALB, KANSRI BOONPRAGOB, KLAUS KALB
101–122
MARCUS JOSÉ DE AZEVEDO FALCÃO JUNIOR, RAFAEL BARBOSA PINTO, VIDAL DE FREITAS MANSANO
123–142
KATEŘINA PROCHÁZKOVÁ, YVONNE NĚMCOVÁ, JIŘÍ NEUSTUPA
143–154
HU-BIAO YANG, XIAO-XIA LI, CHANG-JUN BAI, WEN-QIANG WANG, GUO-DAO LIU
155–162
BINE XUE, YUN-HONG TAN, XING-ER YE
163–171
LONG WANG, CHEN REN, IRINA ILLARIONOVA, QIN-ER YANG
172–180
NITIN KESHARI, SUDIPTA KUMAR DAS, SIBA PRASAD ADHIKARY
181–187
LIAN-SHENG XU, YOU-SHENG CHEN
188–194

Correspondence

VIRENDRA K. MADHUKAR, SUNIL KUMAR SRIVASTAVA, NAWAL KISHORE DUBEY
195–195
YUNHONG TAN, YONGJUN CHEN, BO LI
196–200