Vol 282, No 4

1 November 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.282.4

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

FABRÍCIO SCHMITZ MEYER, RENATO GOLDENBERG
239–258
SI-JIN ZENG, GE-HAN HUANG, QIANG LIU, XIAO-KAI YAN, GUO-QIANG ZHANG, GUANG-DA TANG
259–266
KENT KAINULAINEN, SYLVAIN G. RAZAFIMANDIMBISON
267–272
DANILO N. TANDANG, ROSARIO R. RUBITE, RAUL T. ANGELES JR., MARGARET C. DE GUZMAN
273–281
HUI-MIN WANG, QUAN LU, XIAN-JING MENG, XUE-WEI LIU, CONY DECOCK, XING-YAO ZHANG
282–290
MASSIMO G. BOVINI
291–295

Correspondence

LEI CAI, JENS NEILSEN, ZHI-LING DAO, YONG-PENG MA
296–300