Vol 245, No 1

22 January 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.245.1

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

Joon Sang Park, Andrew J Alverson, Jin Hwan Lee
1–16
Spyros Tsiftsis
17–30
Marcin Nobis, Polina D. Gudkova
31–42
Yupei Zhou, Zhipeng Dou, Wei He, Xiaodong Zhang, Ying Zhang
43–50
Yuhang Li, Hidekazu Suzuki, Tamotsu Nagumo, Jiro Tanaka, Zhongmin Sun, Kuidong Xu
51–58
Vitor Cunha Manhães, Dayvid Rodrigues Couto, Fábio Demolinari Miranda, Tatiana Tavares Carrijo
59–65
Ergin Hamzaoğlu, Murat Koç
66–70

Correspondence

LI HE, SHUAI LIAO, SHI-PIN CHEN, ZHI-XIANG ZHANG
71–74
Dmitry Sokoloff, Tatiana Kramina
75–78
Navendu Page, Ashish Nitin Nerlekar
79–83
Eduardo Damasceno Lozano, Eric de Camargo Smidt, Maria das Graças Wanderley
84–88