Vol 238, No 3

16 December 2015

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.238.3

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

Marcos Sobral, Maria Analia Duarte de Souza
201–229
Marien van Westen
230–242
HUA DENG, GUO-QIANG ZHANG, Zhong-Jian Liu, YAN WANG
243–254
K. M. PRABHUKUMAR, M. OMALSREE, V. S. HAREESH, V. BHASKAR, T. K. NIRMESH, V. B. SREEKUMAR, INDIRA BALACHANDRAN
255–264
qin-er Yang, LONG WANG, CHEN REN
265–270
Pieter Van den Boom, A. Maarten Brand, Ave Suija
271–277
Rajib Gogoi, Souravjyoti Borah
278–282

Correspondence

Liang Zhang, Ngan Thi Lu, Li-Bing Zhang
283–287
Sara Magrini, Anna Scoppola
288–292
Rongli Liao, Dan Xue, Jens Neilsen, Jihua Wang, Yongpeng Ma
293–297
Ana Juan, D.J. Nicholas Hind, Mª Angeles Alonso
298–300